TDI CCR Normoxic Trimix Diver

I. Opis

 1. Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń CCR o zamkniętym obiegu do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów – normoksyczny trimix (MOD 66 metrów). To jest CCR rebreather sterowany elektronicznie eCCR oraz malualnie sterowany mCCR.
 2. Kurs obejmuje wykorzystanie normoksycznych mieszanin Trimix od 16% do 21% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PO2) 1,4 bar/ata  dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PO2 1,6 bar/ata dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 3. Kurs obejmuje zaawansowane szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera CCR (urządzenia o obiegu zamkniętym), technik nurkowania na obiegach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 4. Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 5. Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.

II. Kwalifikacje Instruktora

 1. Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami  Normoxic Trimix Instructor (Instruktor nurkowania CCR z normoksycznym Trimixem) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje Normoxic Trimix Diver – Nurek z normoksycznym Trimixem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 2. Kwalifikacje Rebreather Technical Diver – Techniczny nurek z rebreatherem albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 3. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 4. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 5. Minimalnie 150 nurkowań z czego 20 nurkowań na głębokość 40 metrów z normoksycznym Trimixem na OC oraz minimalnie 20 nurkowań na SCR (25 godzin nurkowych na CCR).
 6. Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Zatwierdzony typ rebreathera CCR – urządzenie z zamkniętym obiegiem sterowany elektronicznie eCCR oraz manualnie sterowany mCCR. Obowiązkowy jest również odpowiedni kompensator wyporności BCD (skrzydło) oraz zapasowy (suchy skafander albo podwójne skrzydło w przypadku użycia mokrej pianki).
 4. Bail out (zapasowy zestaw) z minimum dwie butle o pojemności 11 litrów z odpowiednim wyposażeniem oraz automatem oddechowym z osobnym wskaźnikiem ciśnienia (np. manometr) dla dwóch różnych gazów – dla pobytu na dnie normoksyczny Trimix oraz gaz do dekompresji.
 5. Specyficzne wyposażenie wedle aktualnych wymagań.
 6. Przyrząd do pomiaru głębokości (głębokość) i czasu (zegar) w dowolnej formie, w tym wyświetlanie czasu w sekundach. Zalecany jest przyrząd redundantny.
 7. Zalecane jest urządzenie do sygnalizacji na powierzchni (gwizdek, syrena, race, boja sygnalizacyjna itp.).
 8. Redundantne narzędzia tnące do rozwiązywania sytuacji gdy nurek jest zaplątany w liny, sieci, druty itp.
 9. Analizator tlenowy.
 10. Zalecany jest analizator helowy.
 11. Boja dekompresyjna, awaryjna, kołowrotek i szpulka.
 12. Musi być dostępny na miejscu zestaw tlenowy oraz zestaw do resuscytacji w przypadku ewentualnej choroby dekompresyjnej.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 4 kursantów na instruktora. Wskaźnik ten może być przekroczony o 2 kursantów (maksymalnie 6) w obecności divemastera  z kwalifikacjami  CCR Normoxic Trimix Diver. Instruktor musi być obecny przez cały kurs.
 2. Głębokość nurkowania nie przekracza MOD mieszaniny gazów – maksymalna 66 metrów.
 3. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,4 bar/ata . Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata . Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 4. Dla odpowiedniego szkolenia, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury dekompresji przy każdym nurkowaniu szkoleniowym.
 5. Mieszanina oddechowa musi zawierać co najmniej 16% tlenu.
 6. Ekwiwalentna narkotyczna głębokość (END) nie może przekraczać 30 metrów.

VI. Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji CCR Normoxic Trimix Diver – Techniczny nurek CCR z normoksycznym Trimixem.
 2. Kurs obejmuje co najmniej 180 minut czasu na dnie (Bottom Time) podczas minimalnie 3 nurkowań.
 3. Minimalnie 2 nurkowania muszą się odbyć do głębokości 40-66 metrów z użyciem normoksycznego Trimixu.
 4. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

VII. Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

A. Teorie

 1. Rozszerzenie wiedzy na temat problemu nurkowania z mieszankami TMx/Heliox podczas nurkowania z obiegiem zamkniętym.
 2. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – dekompresyjny komputer jako część rebreathera lub zewnętrzny czujnik PPO2 oraz wszystko czego się używa przy nurkowaniu w obiegu otwartym (tabele powietrzne, tabele nitroxowe, komputer PC lub odpowiednik).
 3. Obliczanie parametru CNS oraz zatrucia tlenowego.
 4. Stworzenie planu zapasowego (Bail out).
 5. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 6. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji rebreathera oraz zestawu zapasowego.
 7. Psychologiczne aspekty w różnych sytuacjach kryzysowych.

B. Praktyka na wodach otwartych

 1. Przed nurkowe przygotowanie obejmujące test ciśnienia oraz szczelności układu pomiarowego. Ćwiczenie S-drill specyficznego dla CCR kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów).
 2. Ćwiczenie przejścia na OC (open circuit – obwód otwarty) oraz praktyka korzystania z zapasowej butli OC (odłożenie oraz ponowne zapięcie, operowanie regulatorem podczas sytuacji OOA).
 3. Przez całe nurkowanie mieć świadomość o PPO2 w układzie oddechowym zgodnie z zasadą – „Wiem, czym oddycham?“.
 4. Szczególne sytuacje kryzysowe i ich rozwiązanie – niskie i wysokie PPO2,hipoksja/ hiperoksja, woda w obwodzie oddechowym, awaria urządzenia z jakichkolwiek powodów. Przejście na OC w sytuacji OOA przy oddychaniu z rebreathera i dzielenie się powietrzem/Nitroxem z partnerem nurkowym z zapasowej butli Bail out oraz kontrolowane wynurzenie.
 5. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu.
 6. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 7. Wykazanie wykorzystania boi dekompresyjnej na wodach otwartych oraz ćwiczenie dekompresji na boi.
 8. Planowanie nurkowania oraz jego wykonanie.