TDI Rebreather Technical Diver

I. Opis

 1. Kurs jest stworzony do szkolenia nurkowania z wykorzystaniem zatwierdzonych urządzeń o zamkniętym obwodzie do głębokości zależnej od specyfikacji urządzenia oraz użytej mieszaniny gazów.
 2. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas) oraz MOD 6 metrów dla tlenowych rebreatherów.
 3. Kurs obejmuje szkolenie z praktycznej wiedzy na temat konfiguracji rebreathera (urządzenia o obiegu zamkniętym), technik nurkowania na obwodach zamkniętych oraz szkolenie z wykorzystania dodatkowego sprzętu – zapasowy obieg otwarty albo zapasowy rebreather.
 4. Wymagania merytoryczne i zalecenia wynikają z rodzaju urządzenia i specyficznych warunków producenta.
 5. Nurkowanie z rebreatherem z mieszaninami Trimix/Heliox jest omówione w następnym kursie, do którego wymagane są kwalifikacje Normoxic/Trimix Diver na otwartym obwodzie oraz Rebreather Technical Diver.
 6. Kurs upoważnia do nurkowania na urządzeniu, dla którego się kurs ukończyło.

II. Kwalifikacje Instruktora

 1. Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami Rebreather Technical Diving Instructor ( Instruktor technicznego nurkowania z rebreatherem) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje Technical Nitrox Diver – Nurek techniczny albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 2. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 3. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 4. Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Zatwierdzony typ rebreathera – urządzenie z zamkniętym obwodem eCCR oraz mCCR, urządzenie z aktywnym lub pasywnym półzamkniętym obwodem SCR lub tlenowy rebreather. Obowiązkowy jest również odpowiedni kompensator wyporności BCD (skrzydło) oraz zapasowy (sychu skafander albo podwójne skrzydło w przypadku użycia mokrej pianki).
 4. Bail out (zapasowy zestaw) z minimum jedną butlą o pojemności 7 litrów z odpowiednim wyposażeniem oraz automatem oddechowym z osobnym wskaźnikiem ciśnienia (np. manometr).
  5. Specyficzne wyposażenie wedle aktualnych wymagań.
 5. Zalecane jest urządzenie do sygnalizacji na powierzchni (gwizdek, syrena, race, boja sygnalizacyjna itp.).
 6. Analizator tlenowy.
 7. Boja dekompresyjna i szpulka.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 4 kursantów na instruktora. Wskaźnik ten może być przekroczony o 2 kursantów (maksymalnie 6) w obecności divemastera z uprawnieniami  Rebreather Technical Diver. Instruktor musi być obecny przez cały kurs.
 2. Głębokość nurkowania nie przekracza MOD mieszaniny gazów.
 3. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,5 bar/ata . Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata . Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 4. Dla odpowiedniego szkolenia, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury dekompresji przy każdym nurkowaniu szkoleniowym.

VI. Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Rebreather Technical Diver – Techniczny nurek z rebreatherem.
 2. Kurs obejmuje co najmniej 300 minut czasu na dnie (Bottom Time) podczas minimalnie 6 nurkowań. Dla rebreatherów tlenowych co najmniej 200 minut czasu na dnie (Bottom Time) podczas minimalnie 4 nurkowań do maksymalnej głębokości 6 metrów.
 3. Minimum 2 nurkowania muszą się odbyć na głębokości 30-40 metrów za pomocą powietrza lub EAN (nie dotyczy tlenowych rebreatherów).
 4. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

VII. Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

A. Teoria

 1. Filozofia nurkowanie z rebreatherami.
 2. Zasada działania urządzenia w zamkniętym i półzamkniętym obiegu z dopływem tlenu.
 3. Fizjologiczne i patofizjologiczne aspekty oddychania z rebreathera.
 4. Absorpcja CO2 jako oddzielne problem.
 5. Monitorowanie PPO2 jako głównego parametru nurkowania.
 6. Liczenie dekompresji z użyciem wszystkich dostępnych narzędzi – dekompresyjny komputer jako część rebreathera lub zewnętrzny czujnik pO2 oraz wszystko czego się używa przy nurkowaniu w obiegu otwartym (tabele powietrzne, tabele nitroxowe, komputer PC lub odpowiednik).
 7. Obliczanie parametru CNS oraz zatrucia tlenowego.
 8. Stworzenie planu zapasowego (Bail out).
 9. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 10. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji rebreathera oraz zestawu zapasowego.
 11. Psychologiczne aspekty w różnych sytuacjach kryzysowych.

B. Praktyka na wodach otwartych

 1. Przed nurkowe przygotowanie obejmujące test ciśnienia oraz szczelności układu pomiarowego. Ćwiczenie S-drill specyficznego dla CCR kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów).
 2. Podczas pierwszego nurkowania specyficzna konfiguracja sprzętu. Zalecane jest aby pierwszego nurkowania wykonano w obszarze chronionym wody (np. basen). Ćwiczenie przejścia na OC (open circuit – obieg otwarty) oraz praktyka korzystania z zapasowej butli OC (odłożenie oraz ponowne zapięcie, operowanie regulatorem podczas sytuacji OOA).
 3. Przez całe nurkowanie mieć świadomość o PPO2 w układzie oddechowym zgodnie z zasadą – „Wiem, czym oddycham?“.
 4. Szczególne sytuacje kryzysowe i ich rozwiązanie – niskie i wysokie PPO2, hipoksja/hiperoksja, woda w obwodzie oddechowym, awaria urządzenia z jakichkolwiek powodów. Przejście na OC w sytuacji OOA przy oddychaniu z rebreathera i dzielenie się powietrzem/Nitroxem z partnerem nurkowym z zapasowej butli Bail out oraz kontrolowane wynurzenie.
 5. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu.
 6. Praktyka w zakresie prawidłowego wykonywania przystanków dekompresyjnych w tym zgodności wznoszenia między przystankami z prędkością 3 m / min.
 7. Wykazanie wykorzystania boi dekompresyjnej na wodach otwartych oraz ćwiczenie dekompresji na boi.
 8. Demonstracja Frog kicku (kopnięcie żabką) i Back kicku (wsteczne kopnięcie) jako podstawowy sposób wykorzystywany w nurkowaniu technicznym.