TDI Technical Cave/Mine Diver

I. Opis

 1. Kurs jest przeznaczony do szkolenia nurkowania w jaskiniach i zalanych kopalniach do głębokości 40 metrów przy użyciu powietrza lub mieszanin Nitrox. Głębiej można nurkować posiadając odpowiednie certyfikaty przy użyciu mieszanin (trimix, heliox) o ekwiwalentnej narkotycznej głębokości powietrznej END nie większej niż 40m.
 2. Kurs obejmuje wiedzę o nurkowaniu w pomieszczeniach zamkniętych, może opierać się na kursie Cavern Diver lub odbyć się niezależnie.
 3. Kurs obejmuje wykorzystanie mieszanin nitroxowych od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnej wartości ciśnienia parcjalnego tlenu(PPO2) 1,4 bar/ata  dla mieszaniny gazów na pobyt na dnie (Bottom gas). Ponadto, w zakresie od 21% do maksymalnie 100% tlenu do maksymalnie PPO2 1,6 bar/ata  dla dekompresyjnej mieszaniny oddechowej (Deco gas).
 4. Szkolenie praktycznej wiedzy z zakresy konfiguracji oraz technik używanych w nurkowaniu technicznym bazuje na kursie Technical Diver.

II. Kwalifikacje Instruktora

 1. Kurs może prowadzić instruktor z kwalifikacjami Technical Cave/Mine Instructor ( Instruktor nurkowania jaskiniowego) albo wyższymi.

III. Wymagania wstępne

 1. Kwalifikacje  Technical Diver – Techniczny nurek albo równoważne kwalifikacje w dziedzinie nurkowania technicznego.
 2. Doświadczenie, które instruktor uzna za wystarczające do tego kursu.
 3. Minimalna granica wiekowa to 18 lat.
 4. Zadowalający stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub kwestionariuszem medycznym.
 5. Minimum 100 nurkowań, z których 30 nurkowań na głębokość od 30 do 40 metrów.

IV. Wymagane wyposażenie

 1. Sprzęt powinien być zawsze odpowiedni do warunków, w których odbywa się szkolenie.
 2. Biorąc uwagę trudności nurkowania w zimnych wodach zalecany jest skafander z odpowiednią ochroną cieplną (np. suchy skafander).
 3. Wymagany jest zestaw dwubutlowy z manifoldem ISO albo innym adekwatnym urządzeniem z wystarczającą ilością sprężonej mieszaniny oddechowej. Dwa pierwsze stopnie automatów oddechowych skonfigurowane jako podstawowy i zapasowy. Zapasowy automat musi być wyposażony w wskaźnik ciśnienia w butli (np. manometr). Odpowiedniej pojemności kompensator wyporności BCD główny oraz zapasowy (suchy skafander, drugie skrzydło). Podstawowy automat drugiego stopnia musi być wyposażony w wąż o długości 150 – 210 cm (5 – 7 stóp). Kładziony jest nacisk na odpowiednią konfigurację sprzętu – Hogarthian.
 4. Dekompresyjne/Stage butle kompatybilne tlenowo z odpowiednim wyposażeniem oraz opisem. Kompatybilne tlenowo automaty oddechowe oraz oddzielne wskaźniki ciśnienia w butlach.
 5. Przyrząd do pomiaru głębokości (głębokość) i czasu (zegar) w dowolnej formie, w tym wyświetlanie czasu w sekundach. Zalecany jest przyrząd redundantny.
 6. Minimum 3 niezależne źródła oświetlenia. Jedno główne oraz dwa zapasowe.
 7. Główny kołowrotek (Primary reel) oraz dwa zapasowe kołowrotki/szpulki (safety reel/spool).
 8. Redundantne narzędzia tnące do rozwiązywania sytuacji gdy nurek jest zaplątany w liny, sieci, druty itp.
 9. Analizator tlenowy.

V. Parametry kursu

 1. Podczas jednego nurkowania nie może być więcej niż 6 kursantów na instruktora. Wskaźnik ten może być przekroczony o 2 kursantów w obecności divemastera  z kwalifikacjami  Technical Cave/Mine Diver. Instruktor musi być obecny przez cały kurs.
 2. Żadne nurkowanie nie może się odbyć poniżej 40 metrów z użyciem powietrza lub nitroxu.
 3. Nurkowanie muszą być przeprowadzone z zalecaną szybkością wynurzania nie większą niż 9 metrów na minutę oraz należy odbycie przystanku dekompresyjnego bezpieczeństwa.
 4. Ciśnienie parcjalne tlenu podczas nurkowania nie może przekraczać 1,5 bar/ata . Dla dekompresji limit wynosi 1,6 bar/ata . Wartości te są oczywiście obliczone dla najgłębszych części nurkowania.
 5. W ciągu jednego dnia można wykonać do 3 nurkowań.

VI. Zawartość kursu

 1. Teoria jest podana w podręczniku oraz prezentacji Technical Cave/Mine Diver – Nurek jaskiniowy.
 2. Kurs obejmuje co najmniej 150 minut ćwiczeń w chronionym obszarze wody. Dalsze ćwiczenia na wodach otwarty oraz 400 minut nurkowania w przestrzeniach zamkniętych podczas co najmniej 8 nurkowań.
 3. Kurs kończy się egzaminem ustnym albo pisemnym testem.

VII. Teoria i ćwiczenia obowiązkowe

A. Teoria

 1. Powtórzenie wiedzy z kursu Cavern Diver lub omówienie problematyki.
  1. Podstawy krasowej typologii.
  2. Ogólne i specyficzne niebezpieczeństwa związane z nurkowaniami w przestrzeniach zamkniętych.
  3. Wyposażenie i jego konfiguracja, w tym konkretnych zestawów: kołowrotek, szpulka, strzałki kierunkowe.
  4. Komunikacja światłem, jedną ręką i dotykowa w zerowej widoczności.
  5. Technika ruchu w zamkniętych pomieszczeniach.
  6. Planowanie odpowiedniego zużycia gazów w nurkowaniu z sufitem nad głową – zasada jednej trzeciej.
  7. Aspekty psychologiczne i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
 2. Gas management – planowanie zużycia podczas nurkowania z butlami stage.
 3. Analiza mieszanin w butlach oraz poprawności ich opisu.
 4. Perfekcyjne opanowanie prawidłowej konfiguracji wyposażenia w zestaw dwubutlowy połączony oraz jednej butli stage/dekompresyjnej.

B. Praktyka w chronionym obszarze wody (basen) z wyposażeniem

 1. Demonstracja S drills ( OOA, Bubble check oraz Valve drill) i kompletny Valve drill (zamykanie i otwieranie zaworów oraz zmiana automatów).
 2. Demonstracja poprawnego wyważenia oraz trymu przy użyciu BCD.
 3. Dzielenie się gazem – dzielenie się gazem i pływanie – pływanie po obu stronach oraz za sobą.
 4. Gas sharing bez maski
 5. Ćwiczenia różnych wycieków gazu – instruktor używa pneumatycznego pistoletu – symuluje wyciek powietrza pod wodą – prawa strona, lewa strona, manifold.
 6. Podstawowe rodzaje ruchu podczas nurkowania jaskiniowego – żabka, żabka, wsteczna, helikopter jako podstawa, może być uzupełniona o flutter, kraul, zmodyfikowany kraul, zmodyfikowana żabka.
 7. Technika lin poręczowych – ćwiczenia z kołowrotkiem, połączenie, praca w zespole, odgałęzienia.
 8. Ćwiczenia dotykowych sygnałów w zerowej widoczności, dotykowe strzałki kierunkowe.
 9. Ćwiczenie konkretnych sygnałów stosowanych w nurkowaniu technicznym i jaskiniowym z światłem i jedną ręką.
 10. Powrót po linie poręczowej w zerowej widoczności – bez maski albo z ciemną maską.

C. Praktyka na wodach otwartych

 1. Powtórzenie ćwiczeń z chronionego obszaru wody.
 2. Ćwiczenia operowania kołowrotkiem z liną poręczową.

D. Praktyka w środowisku z sufitem nad głową – jaskinia

 1. Powtórzenie ćwiczeń z chronionego obszaru wody.
 2. Śledzenie liny poręczowej z naciskiem na ciągłe monitorowanie gdzie jest lina, a gdzie partner. Komunikacja światłem i sygnały. Kładziony nacisk na odpowiednią pozycję ciała, trym i prawidłowe techniki poruszania się.
 3. Ćwiczenie awarii głównego światła i przejście na zapasowe lub pomocnicze. Ponadto powrót bez światła jako symulacja zerowej widoczności, powrót bez masek. Ćwiczenie korzystania z maski zapasowej.
 4. Poszukiwanie utraconej poręczówki w zerowej widoczności (bez światła).
 5. Praca z kołowrotkiem i linami, strzałkami kierunkowymi i osobistymi markerami.
 6. Rozwiązywanie sytuacji wycieku z zaworów i manifoldu. Następnie OOA oraz powrót po poręczówce.
 7. Ćwiczenia używania butli dekompresyjnych i stage/podróżnych. Odpowiednie przymocowanie do liny poręczowej oraz użytkowanie.
 8. Planowanie nurkowania wraz z planowaniem zużycia adekwatnego do rodzaju nurkowania w środowisku ze stropem nad głową np: zasada jednej trzeciej, zasada jednej czwartej oraz dalsze modyfikacje.
 9. Transport nieprzytomnego nurka w jaskini.
 10. Wycinanie z poręczówki z zachowaniem jej ciągłości.
 11. Poszukiwanie zaginionego nurka wew. jaskini